September 10th, 2021

Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.

И пусть "агадемики" доказывают, что гидронимы КУБАНЬ и КУБАНГО не связанные!

Ку́бена — река в Архангельской и Вологодской областях России, впадает в Кубенское озеро; длина — 368 км.
Кубань — река в Костромской области Российской Федерации, приток реки Волга.
Кубань — река в Кемеровской области Российской Федерации, приток реки Мунжа.
Кубань (ингуш. Губан Аре, карач.-балк. Къобан, абаз. Къвбина, ног. Кобан, гр. ‛Ύπανις Гипанис, лат. Hypanis) — река в России на Северном Кавказе, длина — 870 км.
Kubhā (в Ригведе), ныне Кабул, Кабуль – река в Афганистане и Пакистане, приток Инда; длина — 460 км.
Кубанго (Окаванго) - река в Юж. Африке, длина — 1600 км. — разливается внутри континента и не выходит в океаны.кобан, къобхан (карачаево-балкарск., по Э.М.Мурзаеву) — бурный, разливающийся.

См. "Иван"-озеро — бывший карстовый исток Дона и Упы (Тулы, Оки). Древний Доно-Окский канал Камус. https://new-etymology.livejournal.com/202952.html

Collapse )

Все дороги ведут в... КИЕВ ?

Киев от Кия - то ли князя, то ли лодочника...

Киев - не только столица Украины, но и топоним, многократно встречающийся в Польше, Чехии, Словакии, Югославии. Есть и, например, самая древняя часть г. Лобня (Моск. обл.) - Киово (Киёво).* И что делать с эстонскими Hiie, Hiiu, Kiiu? И как быть с городами Хива (Хейван)** в Средней Азии и Хайфа** на Ближнем Востоке?

* [Spoiler (click to open)]Первым документом о [Киово] считают Духовную грамоту князя Ивана Юрьевича Патрикеева (правнука Дмитрия Донского), написанную им в 90-е годы XV века. Киово уже в то время было селом. http://www.lobnya.ru/content/view/20/44/
** Хива, Хейван - город, Хорезмская обл., Узбекистан. Основан на рубеже нашей эры. Этимология названия утрачена. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/5327/Хива
*** По одной версии, название [Хайфа] произошло от арамейского слова «хаффа» — «берег» [также утес].
Существует также версия происхождения названия города от корня ивр. ‏חפה‏‎ «хапа» — «укрывать». Гора Кармель прикрывает гавань Хайфы от ветров с юга и востока, а её отрог служит естественной защитой залива от западных ветров и от нередких в этой части Средиземного моря зимних штормов: «безопасная, укрытая гавань». https://ru.wikipedia.org/wiki/Хайфа


27709382_152941262170168_792756853341665138_o.jpg 27709382_152941262170168_792756853341665138_o.jpg

Collapse )

Andres MURUMETS и Илья МУРОМЕЦ

Andres Murumets:мурум-аьла (ингуш.) - почетный титул солдата, первым покорившим вражескую стену; мурум тамаг1 (ингуш.) - знак неприкосновенности на стенах города (в отличие от ворот); мурум-т1ий (ингуш.) - подъемный мост; мурум-чаа (ингуш.) - то, что летит во врага из-за стенпри штурме; мурум-ат (ингуш.) - место, отводимое для беженцев нарасстоянии 12 м от городских стен;
мурмашкь (ингуш.) - в древности: поселение, город с низкими стенами;
муру (ингуш.) - стена из деревянных ограждений;
müür, müüri [мюйр, мюйри] (эст.), мур (арх. рус.), muro [муро] (ит., исп., португ.), mur [мюр] (фр.), Mauer [мауэр] (нем.), muur [муур] (голл.), мур (укр.), múr [мур] (словацк.), mur [мур] (пол.), mūrus, murus, moirus, moerus [мурус, мойрус, моерус] (лат.) – стена;
[Spoiler (click to open)]müüri(ma) [мюйри(ма)] (эст.), muuri [муури] (фин.) – заточать, закрывать, замуровывать;
mura [мура] (санскр.) - закрытие; [murami; мурами] (санскр.) - закрывать, покрывать, окружать, закутывать, окутывать, обёртывать;
muru [муру] (эст.), nurmi [нурми] (фин.), мурава (рус.), мура́ва (укр.), му́рова (блр.), мура́ва (болг.) - дёрн, короткая луговая трава; му̀рава (сербохорв.) - вид водоросли, murȃva (словен.) - мягкая трава, газон; муро́к (арханг.) - луговая трава; мура́к (тоб.) - низкая трава; замуре́ть (архангельск.) - зазеленеть (о листве); мурава́, муро́г (южн. и зап.-русск.) - дёрн, луг; maũrs, мн. mauragas [маурс, маурагас] (лтш.) - газон, мурава; apmauróti [апмауроти] (лит.) - покрыться мохом;
[marva; марва] (араб.) - обильно орошаемая земля, арык, берега которого густо поросли травой;
мура́ва - глазировка (на глиняной посуде), мур, му́ром, му́ромь (глазировочная масса), murrа (лат.), μόρ᾽ῥια [мурриа] (гр.) - речной шпат или вид агата, сосуд из этого материала, имитация стекла; Ср. муранское цветное стекло (с одноименного о-ва Murano в Венеции); Ср. mori, muri [мори, мури] (перс.) - стеклянный шарик.
https://anti-fasmer.livejournal.com/312200.html
https://anti-fasmer.livejournal.com/299974.html

+

[makah; маках] (араб.) - важный доисламский идол в виде меча, воткнутого в землю (в камень), языческий предмет поклонения у многих народов; для арабов идол [makah] отождествляется с Меккой, по созвучию;
[mudiya(tu); мидия(ту)] مدية (араб.) - нож, мачете; Ср. медь; Ср. металл; См. материя - изначально древесина, лес: https://new-etymology.livejournal.com/36085.html ;
machete [мачете] (исп.) - длинный, часто более 50 см широкий нож; macho [мачо] (исп.) - кувалда;
μάχη [махи] (гр.) - сражаться; μάχαιρα [махера] (гр.) - нож (где -(χ)αιρα, вероятно, χέρι [хери] (гр.) - рука; Ср. хер; Ср. [air; айр] (араб.) - фаллос; См. https://new-etymology.livejournal.com/20544.html );
Ср. махать (общесл.), махати (ц.-сл.), махаться, махач (драка) - при этом не увязываемые Фасмером с мечом - лишь с μάχη [махи] (гр.) - сражаться;
mõõk, р.п. mõõga [мыйк, мыйга] (эст.), mȭk [мыйк] (ливон.), mõõkka [мыйкка] (водск.), meekka [меекка] (ижор.), miekka [миекка] (фин., карел.), miek [миек] (ливвик.) - меч;
mēki [мееки] (гот.), mækje [мæкье] (арх. сканд.), mækir [мæкир] (арх. исл.), méсе (арх. англ.) - меч;
Mes, Messer [мес, мессер] (нем.), mes [мес] (нидерл.) - нож;
mezzo [медзо] (ит.) - орудие, средство;
меч (рус., блр., болг., макед.), мiч (укр.), meč [меч] (словен., чеш., слвц.), мач (серб.), mač [мач] (хорв.), miecz [мьеч] (пол.), мечь (ц.-сл.) - меч; Ср. отмычка; замыкать, замкнуть, замок; відмикати [видмыкаты] (укр.) - открывать; вимикати [вымыкаты] (укр.) - выключать;
mäč [мяч] (тур.) - меч;

magēn (ср.-перс.) - меч;
мэдж (адыг.) - меч; сымаджэ (адыг.) - наковальня; Ср. smith [смит, смайт] (англ.), Schmied [шмид] (нем.), smed [смед] (шв.), smiður (исл.) - кузнец;
მახვი, მახვილი [makhva, makhvili; мaχва, мaχвили] (груз.) - острый, меч; [mеχ] (удинск.) - серп; [mаχ] (лезг.) - железо;
макх, мекх, мукх (ингуш.) - нож; мях (ингуш.) - сталь; также дерево крепкой породы;
moug [моуг] (вепс.) - дубина из морёного дуба;
malk, р.п. malga [малк, малга] (эст.), malkka [малкка] (водск.), malgo, malkko [малго, малкко] (ижор.), malg [малг] (вепс., людик.), malka [малка] (фин., карел., ливон., лтш., лит.), malko [малко] (карел., прус.) - палка, жердь, шест, полено, дубина (напр., jäme malk (эст.) - толстая дубина).
https://new-etymology.livejournal.com/19149.html

mets, р.п. metsa [метс, мец, метса] (эст.), mõts [мытс, мыц] (юж.-эст.), mõtsā [мытсаа, мыцаа] (ливон.), mežs [межс] (лтш.), mettsä [метться] (водск.), metsä [меться] (фин., ижор.), meččü [меччю] (карел.), mec (вепс.), meťš́ [метьш] (чуд.), meahcci (саам.) - ЛЕС
(зачастую священный лес, место языческих поклонений - напр., Hiiemetsa - "Священный лес", топоним в уезде Иду-Вирума в Эстонии);
mežs [межс] (лтш.), miškas [мишкас] (лит.) - лес;
межа́ (рус. диал., по Фасмеру) - лесок;
meşə [мешэ] (азер.) - лес;
msitu [мситу] (суахили, банту, центр. и вост. африка) - лес.

С этим же корнем:
medis [медис] (лит.) - дерево, разг. леc; mediena [медиена] (лит.) - древесина;
match [мэтч] (англ.) - спичка, лучина; фитиль, запал свечи; macche (арх. англ.), meiche [мееш] (арх. фр.), meche [меш] (фр.), metxa (каталан.), mecha [меча] (исп.), miccia [мичча] (ит.), [myxa, mucus] (арх. гр.) - фитиль, запал свечи - согл. индо-европеистам, слово "неясного происхождения", 'of uncertain origin': https://www.etymonline.com/word/match .
SIC изначально именно лучина, а не тканевый филиль (и тогда этимология match становится абсолютно понятной): "...Сначала люди использовали для освещения жилища лучины из смолистой древесины или пучки веток, пропитанных смолой, салом или маслом, а примерно в VI-VII вв. до н.э. появились лампы, наполненные касторовым или оливковым маслом, в котором плавал фитиль из льна, пакли или камыша. <...> Египтяне использовали свечи с фитилем примерно с 3000 г. до н.э. Те свечи делались из сердцевины ситника, а фитиль – из вымоченной в животном жире сердцевины тростника." О.Буланова. История появления свечи: https://azerhistory.com/?p=8745 ;
mata [мата] (порт.) - лес;
madeira [мадейра] (порт.), madera [мадера] (исп.) - древесина; считается, что от древесины - материя, материал (однако, возможна контаминация с maa, madu (фин.-уг.) - земля, суша - от которой материк - "земное царство": https://new-etymology.livejournal.com/30690.html );
muti [мути] (шона, юж. Африка), mti [мти] (суахили), mtengo [мтенго] (чева, юж. Африка) - дерево; mitengo, matabwa [митенго, матабва] (чева), matanda [матанда] (шона), mbao [мбао] (суахили) - древесина;
mod, мод (монг.) - дерево; modon, модон (монг.) - древесина;
松 [Matsu; матсу] (яп.) - сосна;
木 [Mù; муу] (кит.) - дерево; 木材 [Mù cái; муу цай] (кит.) - древесина (досл., древесные материалы);
ໄມ້ [mai, май] (лаос.), ไม้ [mị̂; май] (тай) - дерево.
https://new-etymology.livejournal.com/36085.html

[mesh, меш] (шумер.) - человек, мужчина;
mees, mehe, meest [мез, мехе, меест] (эст., водск., ижор.), mies [миес] (фин., карел.), mies [миес] (фин., карел.), meź [меж] (вепс.), miež [мьеж] (чуд.) - муж, мужчина, человек;
mats, р.п. matsi [матс, матси] (эст.) - мужик, деревенский парень; Ср. сканд. имя Mats;
маз, мас, мазь, маза (жарг. рус.) - мужик; любовник; перекупщик; наш, свой человек, знающий; уважаемый вор, ловкий мошенник; мазиха (жарг. рус.) - женщина мазы; женщина, относящаяся к блатному миру;
maza(k) [маза(к)] (чуваш.) - дед;
mǣʒ [мээз] (арх. англ.), mágr [магр] (арх. исл.) - мужчина, человек;
megs [мегс] (готич.) - воин;
macche, mæcca (арх. англ.) - муж, супруг - откуда далее: match [мэтч] (англ.) - подходить друг другу (напр., в браке), соответствовать чему-л.; сущ. пара, соответствие; также противопоставлять друг другу (отсюда спортивный матч) https://www.etymonline.com/word/match ; Ср. карточная масть: https://anti-fasmer.livejournal.com/103543.html ;
maschio [маскьё] (ит.), macho [мачо] (исп.) - самец;
mas, masculum [мас, маскулум] (лат.), masculine [маскьюлин] (англ.) - мужcкой;
муж (общесл.), мужик, мужчина;
武者 [Musha; муша] (яп.) – воин.

Ср. c семантикой "силы": мочь, мощь; might и т.д. https://new-etymology.livejournal.com/19149.html

Ср. также, наоборот, c семантикой "раб", "слуга", "рабыня", "мелкий":
息子 [musuko; мусуко] (яп.) – сын;
masaja, masajas [мазая, мазаяс] (эст.) - коротконогий, приземистый, малорослый, низкорослый, приземистый <- masajalgne [маза-ялгне] (эст.) - коротконогий, дословно (напр., masajalgne mees - малорослый мужчина);
maźa [маза] (эрз.), maćä [мача] (мокш.) - низкий, приземистый;
mažas [мажас] (лит.), mazs [мазс] (лтш.) - мелкий;
[mes, mesu; мес, месу] (египетск.) - ребёнок, сын - производным от которого считается имя Моисей, англ. Moses, ивр. Mosheh, араб. Musa, Муса: https://www.etymonline.com/word/moses ; http://www.ufolog.ru/names/order/Муса ;
mec [мек] (фр.) - парень;

Mc (mac) [мак] - приставка в шотл. и ирл. фамилиях ("сын такого-то");
magu [магу] (арх. англ.) - ребёнок (сын); maug [мауг] (арх. ирл.) - раб;
maiden [мейден] (англ.), mægden, mæden [мэгден, мэден] (арх. англ.), Mädchen, Mägdchen, Magd [мэдхен, мэгдхен, магд] (нем.), magad, magath [магад, магат] (арх. нем.), maged [магед] (арх. фризск.) - незамужняя девушка, девственница, служанка;
[magava-; магава-] (авест.) - неженатая, незамужний;
mehen, мехен] (майя) - сын (для отца), маленький.